I. Адресна регистрация

Николай пристига от България в Берлин и започва да търси работа. Временно е настанен при приятел, докато си намери собствен апартамент. Търсенето на жилище не е особено обещаващо, тъй като Николай все още не работи и следователно не може да предостави доказателства за доход. Той не може да се регистрира адресно при приятеля си, защото наемодателят не позволява. Николай се опитва да се регистрира като търсещ работа във Федералната агенция по заетостта (Bundesagentur für Arbeit), но получава отказ, тъй като няма адресна регистрация. Николай опитва да открие банкова сметка, посещавайки няколко банки, но винаги получава отказ, поради липса на регистрация. Въпреки това, Николай успява да намери работа в областта на гастрономията, но собственикът на заведението отказва да го наеме без адресна регистрация. Той също така изисква данъчен идентификационен номер (Steueridentifikationsnummer) и социален номер (Sozialversicherungsnummer), които Николай все още няма. Изправен пред тази затруднена ситуация, в социалните мрежи Николай открива сънародници, които му предлагат адрес за регистрация за 100 евро на месец, и се чуди дали да се възползва от това предложение.

Купуването на адресна регистрация не е решение, тъй като това представлява фиктивна регистрация, която е незаконна. От една страна, Николай нарушава закона, като предоставя този адрес на властите. От друга страна, той няма контрол над получаването на важни официални писма, тъй като никога няма да получи пощата лично.

Работодател Адресната регистрация не е задължително условие за започване на работа. Ето защо работодателят няма право да изисква такова удостоверение за регистрация от потенциалния работник. Достатъчно е да се предостави на работодателя актуален адрес, на който може да бъде намерен, например адреса на приятеля.

Ако Николай се затруднява да убеди собственика на заведението, където може да започне работа, той може да му представи кратката информация, публикувана от Берлинския консултативен център за миграция и добра работа в сътрудничество с Отдела за интеграция, труд и социални въпроси на Сената на Берлин (Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit gemeinsam mit der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales).

Брошура за работа без адресна регистрация може да бъде изтеглена от: https://bema.berlin/site/assets/files/1244/1_arbeiten_ohne_anmeldung_einer_wohnadresse_stand_28_2_2019_senias.pdf

II. Здравно осигуряване – Krankenkasse

Работодателят може да изиска от Николай удостоверение за регистрация в здравноосигурителната компания (Krankenkasse) и социалноосигурителен номер (Sozialversicherungsnummer).

Тъй като той никога не е бил осигуряван в Германия, първо трябва да избере здравноосигурителна компания. След това работодателят трябва да го регистрира в тази здравноосигурителна компания. За това не е необходим адрес за регистрация, трябва само да бъде посочен адрес за контакт, например този на приятеля му.

Веднага след като работодателят го регистрира в здравноосигурителната компания, той започва да го осигурява. Така Николай автоматично ще получи социалноосигурителен номер, който ще му бъде изпратен на адреса на приятеля му.

III. Отваряне на банкова сметка – Girokonto

Като всеки, който пребивава законно в Германия, Николай има право да открие основна сметка (Basiskonto). Той не може да бъде дискриминиран поради своята националност или местожителство. За отваряне на банкова сметка не е необходима адресна регистрация.

Трябва само да представи в банката личната си карта или паспорт и пощенски адрес. Адресът може да бъде този на приятеля му. От банката получава формуляр, който той сам или с помощта на консултантски център трябва да попълни и да предаде на банката. След това банката има максимум десет работни дни, за да му открие сметка.

Ако банката откаже молбата му, тя трябва да го уведоми в рамките на десет работни дни. След това той може сам да се свърже с Федералния орган за финансов надзор или с помощта на консултативен център. Там той може да поиска преразглеждане на решението на банката.

Ако решението за отказ е неоснователно, банката ще бъде задължена да открие сметката. Николай ще получи писмено потвърждение за това.

Като алтернатива може да се свърже с всяка антидискриминационна агенция:

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/wir-beraten-sie/jetzt-kontakt-aufnehmen/jetzt-kontakt-aufnehmen-node.html

Агенцията за борба с дискриминацията ще се свърже с банката и изясни случая му.

IV. Данъчна служба – Finanzamt

Така изглеждат данъчните служби в Германия, но повечето от техните услуги са достъпни и онлайн. Работодателят се нуждае от данъчен идентификационен номер (Steueridentifikationsnummer) от Николай, за да може да му издаде фиш за заплата.

Тъй като Николай все още не е адресно регистриран, данъчната служба няма да му издаде автоматично данъчен идентификационен номер.

Като данъчно задължено лице, което не е регистрирано в Германия, но ще печели пари тук, той трябва сам да предприеме стъпки и да поиска от данъчната служба своя данъчен идентификационен номер. Данъчната служба ще поиска това от Федералната централна данъчна служба, което може да отнеме известно време.

Междувременно Николай може да подаде заявление за удостоверение за приспадане на данъка върху доходите (Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug) в данъчната служба по местоживеене. Тази опция е предвидена в раздел 39e, параграф 8, алинея 1 от Закона за данък върху доходите (EStG). Удостоверението се издава за една календарна година и първоначално замества изисквания от работодателя данъчен идентификационен номер.

Николай може да попълни заявлението за този сертификат сам или с помощта на консултативен център. Работодателят също може да подаде заявление за удостоверение от негово име, ако е упълномощен за това.

Веднага след като Николай се регистрира по местоживеене, данъчният идентификационен номер ще му бъде изпратен по пощата. Той трябва да информира работодателя за това. Тогава заместващият сертификат вече не е необходим.

Ако Николай не предостави на работодателя удостоверение, собственикът на закусвалнята, като работодател, все пак трябва да декларира заплатите му за данъчни цели. В този случай доходът му се таксува в данъчен клас VI (член 39 c, параграф 1 от Закона за данъка върху доходите (EStG)). Ако бъде удържан твърде много данък може да си го върне през следващата година чрез данъчна декларация.

V. Федерална агенция по заетостта – Bundesagentur für Arbeit

Петър има възможност да се записва като кандидат за работа във Федералната агенция по заетостта, дори и да няма официален адрес в Берлин, тъй като обичайно пребивава в града. Въпреки че не е сигурен за продължителността на престоя си в дома на своя приятел, той планира да остане, да работи и да живее там.

Трябва да се свърже с местната агенция по заетостта, разположена в района, където живее с приятеля си. Може да намери точния адрес на агенцията онлайн на следния уебсайт:

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner

За да може да бъде лесно локализиран, Петър трябва да добави подробности към адреса си, като посочи, че живее при своя приятел. Като гражданин на Европейския съюз, той има право да използва услугите на агенцията дори ако не владее немски език. В случай че не може да осигури собствен преводач, агенцията е длъжна да осигури такъв, например персонал говорящ български език или телефонен преводач, без Петър да се налага да плаща за тази услуга.

Регистрацията като търсещ работа може да се извърши и онлайн на:

https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal

Агенцията по заетостта може да подкрепи Петър в неговото търсене на работа, като му дава съвети за ориентация на пазара на труда и помагайки му да създаде професионален профил.

VI. Служба за регистрация на жители – Einwohnermeldeamt

След като Петър наеме свой апартамент, той е задължен да се регистрира в Службата за регистрация на жители (Einwohnermeldeamt). Според раздел 27, параграф 2, алинея 3 от Федералния закон за регистрация (BMG), това задължение важи и за лица с регистрационен адрес извън страната.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК